1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

STANDARD IX BIOLOGY CHAPTER 02: DIGESTION AND TRANSPORT OF NUTRIENTS - NOTES-MM AND EM

bins


 ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് ജീവശാസ്ത്രം പുതുക്കിയ പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമായ ദഹനവും പോഷക സംവഹനവും (DIGESTION AND TRANSPORT OF NUTRIENTS)എന്ന പാഠത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  നോട്ട് (MM and EM)


Class 9 Biology (മലയാളം Med )Unit 2_Class Notes 


Kerala Class 9 Biology_Unit2 (Eng med)_Simplified Notes 2024_Rasheed Odakkal 

ദഹനവും-പോഷക-സംവഹനവും


To Top