1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

I, III, V, VII, IX ക്ലാസുകളിലെ ടീച്ചർ ടെക്സ്റ്റുകൾ (കരട്)

bins
Kerala teachers tectbook


STD – I
ക്രമ. നംടൈറ്റിലുകള്‍
1കേരളപാഠാവലി – മലയാളം
2കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ്
3കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട
4കേരളാ റീഡര്‍ അറബിക്
5കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
6കേരളാ റീഡര്‍ സംസ്കൃതം
7ഗണിതം മലയാളം
STD – III
1കേരളപാഠാവലി – മലയാളം
2കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ്
3കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട
4കേരളാ റീഡര്‍ അറബിക്
5കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
6കേരളാ റീഡര്‍ സംസ്കൃതം
7ഗണിതം
8പരിസര പഠനം
STD – V
1മലയാളം – കേരളപാഠാവലി
2മലയാളം – അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
3കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (AT)
4കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (BT)
5കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (AT)
6കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (BT)
7കേരളാ റീഡര്‍ – ഹിന്ദി
8കേരളാ റീഡര്‍ – ഉര്‍ദു
9കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്)
10കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (ഓറിയന്‍റല്‍)
11കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (അക്കാദമിക്)
12കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (ഓറിയന്‍റല്‍)
13കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
14ഗണിതം
15അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
16സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
17ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
18കലാവിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
19തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
STD – VII
1മലയാളം – കേരളപാഠാവലി
2മലയാളം – അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
3കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (AT)
4കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (BT)
5കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (AT)
6കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (BT)
7കേരളാ റീഡര്‍ – ഹിന്ദി
8കേരളാ റീഡര്‍ – ഉര്‍ദു
9കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്)
10കേരളാ റീഡര്‍ – സംസ്കൃതം (ഓറിയന്‍റല്‍)
11കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (അക്കാദമിക്)
12കേരളാ റീഡര്‍ – അറബിക് (ഓറിയന്‍റല്‍)
13കേരളാ റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
14ഗണിതം
15അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം
16സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
17ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
18കലാവിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
19തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
STD – IX
1മലയാളം – കേരളപാഠാവലി
2മലയാളം – അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
3കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (AT)
4കേരളാ റീഡര്‍ – തമിഴ് (BT)
5കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (AT)
6കേരളാ റീഡര്‍ – കന്നട (BT)
7കേരള റീഡര്‍ ഇംഗ്ലീഷ്
8കേരള റീഡര്‍ ഹിന്ദി
9കേരള റീഡര്‍ അറബിക് (അക്കാദമിക്)
10കേരള റീഡര്‍ അറബിക് (ഓറിയന്‍റല്‍)
11കേരള റീഡര്‍ ഉര്‍ദു
12കേരള റീഡര്‍ സംസ്കൃതം (അക്കാദമിക്)
13കേരള റീഡര്‍ സംസ്കൃതം (ഓറിയന്‍റല്‍)
14ഭൗതികശാസ്ത്രം
15രസതന്ത്രം
16ജീവശാസ്ത്രം
17സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
18ഗണിതം
19ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
20കലാവിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
21തൊഴില്‍ ഉദ്ഗ്രഥിത വിദ്യാഭ്യാസം – ആക്ടിവിറ്റി പുസ്തകം
To Top