1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

PRE – PRIMARY CURRICULUM

bins


Curriculum for the Intelectually challenged (Primary)_draft

കളിപ്പാട്ടം

കളിത്തോണി (3 +)  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി (4 +) (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (3 +)​  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (4 +)​  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി (3 +)  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി (4 +) (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (3 +)​  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (4 +)​  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി (3 +)  (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 3)

കളിത്തോണി (4 +) (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 3)

കളിത്തോണി പ്രവര്‍ത്തന കാര്‍ഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി_(3+) (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 3)

കളിത്തോണി – പ്രവര്‍ത്തന കാര്‍ഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി_(4+) (മലയാളം മീഡിയം) (ഭാഗം 3)

കളിത്തോണി (3 +)  (തമിഴ് മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി (4 +) (തമിഴ് മീഡിയം) (ഭാഗം 1)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (3 +)​  (തമിഴ് മീഡിയം)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (4 +)​  (തമിഴ് മീഡിയം)

കളിത്തോണി (3 +)  (തമിഴ് മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി (4 +) (തമിഴ് മീഡിയം) (ഭാഗം 2)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (3 +)​  (തമിഴ് മീഡിയം)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (4 +)​  (തമിഴ് മീഡിയം)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (3 +)​  (കന്നട മീഡിയം)

കളിത്തോണി – പ്രവർത്തന കാർഡുകളുടെ വിനിമയ സഹായി (4 +)​  (കന്നട മീഡിയം)

To Top