1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Plus one BUSINESS STUDIES STUDY NOTES (MALAYALAM) CHAPTER WISE

bins


1

Business, Trade and Commerce

Click here


2

Forms of Business Organisation

Click here


3

Private, Public and Global Enterprises

Click here


4

Business Services

Click here


5

Emerging Modes of Business

Click here


6

Social Responsibilities of Business and Business Ethics

Click here


7

Formation of a Company

Click here


8

Sources of Business Finance

Click here


9

Small Business

Click here


10

Internal Trade

Click here


11

International Business

Click here
To Top