1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

PLUS TWO BUSINESS STUDIES QUESTIONS AND ANSWERS

bins

 


PLUS TWO BUSINESS STUDIES
CHAPTER WISE QUESTIONS AND ANSWERS


CLICK HERE

രണ്ടാം വർഷ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഓരോ പാഠത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
To Top