1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

അദ്ധ്യായം 8 ഘനരൂപങ്ങള്‍

bins

 സമചതുരസ്തൂപികയുടെ പാദവക്ക്,ഉയരം,പാര്‍ശ്വവക്ക്, ചരിവുയരം എന്നീ അളവുകളെക്കുറിച്ചും പൈത്തഗോറസ് തത്വം ഉപയോഗിച്ച് ഈ അളവുകളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറച്ചും അറിയാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ  

     
 

 

 സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന വിധം 

മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ
 

പാര്‍ശ്വമുഖങ്ങള്‍ സമഭുജത്രികോണങ്ങളായ സമചതുര 

 

സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതലപരപ്പളവ് കാണുന്ന വിധം 

 

മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ

പാര്‍ശ്വമുഖങ്ങള്‍ സമപാര്‍ശ്വ ത്രികോണങ്ങളായ സമചതുര 

 

സ്തൂപികയുടെ ഉപരിതലപരപ്പളവ് കാണുന്ന വിധം 


 

മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ


വൃത്താംശം വളച്ച് വൃത്തസ്തൂപിക നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വിധം

     

മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ
വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം കണക്കാക്കുന്ന വിധം

     

മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ വീഡിയോ കാണൂ


 ഘനരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെകൊടുത്ത 

വീഡിയോ കാണുക


video1


video2


video3


video4
video5


video6

To Top