1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും

binsചോദ്യങ്ങളും വര്‍ക്ക്ഷീററുകളും  വീഡിയോകളും


video1

 
video2


video3To Top