1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 1 ഗണിതം UNIT 2 മനുവിന്റെ വികൃതി

bins

 

 ചിത്രവായന

ചിത്രത്തിലുള്ള കൂട്ടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം


എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് പൊട്ട് വരയ്ക്കുക

പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക്….(Teachers version)


WORKSHEET CORNER

To Top