1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പൂവിൽ നിന്നും പൂവിലേക്ക്

bins

 

പുഞ്ജഫലം


   ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍

                  

        ചോദ്യമാതൃക ഒന്നാം ടേം ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ        

 പരാഗണം

                യുവേറിയ, മഞ്ഞണാത്തി, വാതക്കൊടിപെപ്പറോമിയ
റോഡന്‍ഡ്രം
ബിഗോണിയ
കാലങ്കോ

പുഞ്ചഫലങ്ങള്‍

annona glabra(മങ്കി ആപ്പിള്‍)

annona muricata(മുള്ളന്‍ചക്ക)

മുള്ളന്‍ചക്ക പൂവ്


annona reticulata (രാമപ്പഴം -പൂവും ഫലവും)

Annona senegalensis

annona squamosa(സീതപ്പഴം)


 


മഞ്ഞണാത്തി


polyalthia(അരണമരം)ബ്ലാക്ക്ബെറി
 അരണമരക്കായ


 ചെമ്പകം
 മുള്ളന്‍ചക്ക


സീതപ്പഴം
 സ്ട്രോബറി

സംയുക്തഫലം

നോനിപ്പഴം ചക്ക


പൈനാപ്പിള്‍
 pitayaവിത്തുവിതരണം വീഡിയോ
പൂവും ഫലവും 

 ഏകലിംഗസസ്യങ്ങള്‍

 ജാതി

കുടപ്പന

കൃത്രിമപരാഗണം

ഫലമുണ്ടാകുന്നത്... തക്കാളി

 കുമ്പളംവിവിധ തരം ഫലങ്ങള്‍

ലഘുഫലംകപടഫലം


ആപ്പിള്‍
 കശുമാങ്ങ


പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍

  

പൂവിന്റെ ലൈംഗികഭാഗം

  

 പൂവിന്റെ ലൈംഗികഭാഗം വീഡിയോ

ആണ്‍പൂവും പെണ്‍പൂവും

          

പരാഗണം

            

പരാഗണം വീഡിയോ 1

പരാഗണം വീഡിയോ 2

പരാഗണം വീഡിയോ 3

പരാഗണം വീഡിയോ 4

പരാഗണകാരികള്‍

പരാഗണകാരികള്‍- പ്രാണികള്‍

 

പരാഗണകാരികള്‍-കാറ്റ്

കൃത്രിമപരാഗണം 1 

കൃത്രിമപരാഗണം 2 

ഫലങ്ങള്‍ വീഡിയോ 

പുഞ്ചഫലങ്ങളും സംയുക്തഫലങ്ങളും

  

  ഫലങ്ങള്‍


പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍

പരാഗണകാരികള്‍

പരാഗണം

പൂവിന്റെ ലൈംഗികഭാഗങ്ങള്‍

ഏകലിംഗം ദ്വിലിംഗം


To Top