1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

മാറ്റത്തിന്റെ പൊരുള്‍

bins

  ഊര്‍ജ്ജമാറ്റം


                              അവസ്ഥാമാറ്റംബാഷ്പീകരണം-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ്

ആലിപ്പഴം 

പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍

രാസമാറ്റം 1

രാസമാറ്റം 2

രാസമാറ്റം 3

ജലത്തിന്റെ ദ്രവീകരണം

ബാഷ്പീകരണം 

ജലപരിവൃത്തി

മഴ

സൗരോര്‍ജ്ജം

സൂര്യന്‍ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ ഉറവിടം

To Top