1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ചലനത്തിനൊപ്പം

bins

  വിവിധതരം ചലനങ്ങള്‍
വിവിധതരം ചലനങ്ങള്‍ ആനിമേഷന്‍

ക്രമാവര്‍ത്തനചലനം -വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ്

കമ്പനം- വര്‍‌ക്ക്ഷീറ്റ്

വ്യത്യസ്തതരം ചലനങ്ങള്‍-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ്

ചലനം പ്രയോഗത്തില്‍-വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ്

വിവിധതരം ചലനങ്ങള്‍ 

വര്‍ത്തുളചലനം

 നേര്‍രേഖാചലനംദോലനംപല്‍ച്ചക്രങ്ങള്‍
 ചലനം സര്‍വ്വത്ര

ചലനം ആപേക്ഷികം

അസന്തുലിതബലം

ബലവും ചലനവും 1

ബലവും ചലനവും2

ബലവും ചലനവും3

ബലവും ചലനവും4

ബലവും ചലനവും5

ഭ്രമണം

ചക്രം

ഭുമി

ഫാന്‍

പമ്പരം

വര്‍ത്തുളചലനം 1 

വര്‍ത്തുളചലനം 2

വര്‍ത്തുളചലനം 3

വര്‍ത്തുളചലനം4

ദോലനം 1

ദോലനം 2

കമ്പനം 1

കമ്പനം 2

കമ്പനം 3

കമ്പനം 4

കമ്പനം 5

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 1

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 2

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 3

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 4

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 5

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം  6

യന്ത്രങ്ങളിലെ ചലനം 7

ഗിയര്‍ 1

ഗിയര്‍ 2

ഗിയര്‍ 3

ഗിയര്‍ 4

 ഗിയര്‍ 5

ഗിയര്‍ 6

ഗിയര്‍ 7

ഗിയര്‍ 8

ഗിയര്‍ 9

 വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1


വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 2


 ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍

 


 

 

 

To Top