1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ജീവന്റെ ചെപ്പുകള്‍

bins


                                   


                                           

  യൂണിറ്റ് പരീക്ഷ-മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍


6th science Unit-1 module-1(kannada)-karadu 6th science Unit-1 module-2(kannada)-karadu

 
ഏകകോശജീവികള്‍

 

  ആസ്യരന്ധ്രം

വാതകവിനിമയം

ജന്തുകോശം

സസ്യകോശം

പ്രോട്ടീസ്റ്റ

ഇലക്ടോണ്‍ മൈക്രോസ്കോപ്പ്

കോശം

കോശചരിത്രം

രക്തകോശം

 ഏകകോശജീവികള്‍

  പാരമിസിയം

                                     അമീബ

                                                                            ബാക്ടീരിയ                                      യൂഗ്ലീന

വൈറസ്


അമീബ


പാരമിസിയം


യൂഗ്ലീന


അമീബ


വിവിധ തരം ബാക്ടീരിയങ്ങള്‍ഉപകാരികളായ ബാക്ടീരിയങ്ങള്‍

                                       

                          ബാക്ടീരിയ-വംശവര്‍ദ്ധനവ്

                                       

യൂഗ്ളീന

                                       

പ്ലാംക്ടണുകള്‍

                                      

അമീബ

                             
                                                                            Introduction to Cells


വിവിധ തരം മനുഷ്യകോശങ്ങള്‍

(ചിത്രത്തില്‍ Click ചെയ്യുക )To Top