1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC രസതന്ത്രം പഠന സഹായികള്‍

bins

   SSLC പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് A+ നേടുന്നതിന്  സഹായകമായ രസതന്ത്രം പഠന സഹായിയും , പഠനത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് C+ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ രസതന്ത്രം പഠന സഹായിയും അയച്ച് തന്നത് ജി വി എച്ച് എസ് വട്ടേനാട് സ്‌കൂളിലെ ശ്രീ കെ മുരളീധരന്‍ സാറാണ്. സാറിന് സവിദ്യയുടെ നന്ദി

Click Here for Chemistry A+ Material (Eng Medium)
Click Here for Chemistry Sure C+ Material (Mal Medium
)

To Top