1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ ഏതാനും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ

bins

 

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ആദ്യ യൂണിറ്റിലെ ഏതാനും പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് GHSS South Ezhippuram   Ernakulam  സ്കുളിലെ അദ്ധ്യാപകനും ബ്ലോഗിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാർ.

To Top