1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC- PHYSICS- NOTES- (Malayalam & English Media)

bins


 പത്താം ക്ലാസ് ഊർജ്ജതന്ത്രം  മലയാളം & ഇം​ഗ്ലീഷ് മീഡിയ നോട്ടുകളാണ് മലപ്പുറം പറപ്പൂർ ഐ.യു.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ ജാബിർ കെ കെ ഇവിടെ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തിനു ജാബിർ സാറിനോടുള്ള സവിദ്യ ടീമിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. 


ഫയലുകൾ ചുവടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം...


To Top