1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

bins

ലോഹനിര്‍മാണം (Production of metals)
 Production of metals (ലോഹനിര്‍മാണം)
To Top