പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായമായ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി  വീഡിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്  ..

EPISODE - 1

EPISODE - 2

EPISODE - 3