1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ലോഹനിര്‍മാണം (Production of Metals) എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

bins


▲  പ്ലവന പ്രക്രിയ (Froth flotation) അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടിയതും അയിര് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും സള്‍ഫൈഡ് അയിരുകളെയാണ് ഈ മാര്‍ഗം ഉപയോഗിച്ച് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത്.
പൊടിയാക്കിയ അയിരും ജലവും പൈന്‍ ഓയിലും കലര്‍ത്തിയ മിശ്രിതത്തിലൂടെ വളരെ ശക്തിയായി വായു കടത്തി വിട്ട് ഇളക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പൈന്‍ ഓയിലില്‍ നനയുന്ന അയിര് മിശ്രണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഓയിലിന്റെ പതയില്‍ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ജലോപരിതലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ അപദ്രവ്യങ്ങള്‍ ജലത്തില്‍ നനഞ്ഞ് അടിയുന്നു. ജലോപരിതലത്തില്‍ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പതയില്‍ അയിര് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ നിന്ന് അയിരിനെ വേര്‍തിരിക്കുന്നു. ഉദാ: കോപ്പര്‍ പൈറൈറ്റിന്റെ സാന്ദ്രീകരണം. (This process is used when the impurities are heavier and the ore particles  are lighter. Usually sulphide ores are concentrated by this method. A mixture of the powdered ore, water and pine oil is strongly agitated by passing compressed air. As a result of this,the ore particles which are made wet by the pine oil stick to the froth of the oil formed during the mixing process and float on the surface of water. But the heavier impurities get wet by water and sink to the bottom. The froth that floats on water contains the ore. The ore is separated from the froth. eg. concentration of copper pyrites.)

▲  ലോഹങ്ങളുടെ നിഷ്‌കര്‍ഷണത്തിന്റെ രസതന്ത്രം (The Chemistry of Metallurgy)
To Top