1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പൂത്തും തളിർത്തും

bins

 

                  പൂത്തും തളിർത്തും (വീഡിയോ )

മൂന്നാംക്ലാസ് പരിസരപഠനം 'പൂത്തും തളിര്‍ത്തും'എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്‍െറ വീഡിയോ ആവിഷ്കാരം. തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ.മനോജ് പുളിമാത്ത് ,ഗവ.HSS കൊടുവഴന്നൂര്‍. 

 

TM- POOTHUM THALIRTHUM(SAMAGRA),CLICK HERE

                                                  HB UNIT 1 ,CLICK HERE      

 

          

 വർക്ഷീറ്റ് യൂണിറ്റ് 1, .2,CLICK HERE
                           പൂക്കൾ 

നമുക്കു ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന പൂക്കൾ:


അയച്ചു തന്നത്:

സുചിത്ര പ്രകാശ്, (Teacher , GLPS എടപ്പാൾ, മലപ്പുറം)നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സസ്യങ്ങൾ


ചില ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ

സുചിത്ര പ്രകാശ്, (ടീച്ചർ, GLPS എടപ്പാൾ, മലപ്പുറം)

                                                                                                         ======================        

                                                                           

ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപൂക്കൾ,പഴങ്ങൾ  ഇലകൾ, മുതലായവയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കും.വേരുകളെപ്പറ്റി അറിയാനും   ഇവിടെ  ക്ലിക്കുക പാO ത്തിലെ മുഴുവൻ ശേഷികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്                                                                                                                              ==========================                                                                                                                           

യൂണിറ്റ് 1 ചിത്രങ്ങൾ
                                                   ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ 

                                     ഇലകള്‍ കരവിരുത് -തെങ്ങോല                                      വിത്തു മുളയ്കുന്നതിന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങള്‍ ↓
                     

                          Stages of seed germination    

                     

                              വേരുകള്‍ 


                                     

                                                വിത്തുകള്‍
                                             

                                                    തണ്ടുകള്‍ 

പൂവുകള്‍ 


പഴങ്ങള്‍

പേപ്പര്‍ പൂവുകള്‍ 
To Top