1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

സമാന്തരശ്രേണി

bins


സമാന്തരശ്രേണികളുടെ ആശയങ്ങള്‍ ക്ലാസില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ആശയവിശദീകരണത്തിനായി അധ്യാപകര്‍ക്ക് ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന പതിനഞ്ച് ചെറിയ ജിഫ് വീഡിയോകള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു.

Click here to download the zip folder.
To Top