1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

THREE BUTTERFLIES

bins
https://drive.google.com/file/d/0B439sLPdVgCUUG1jNFVTX29Obmc/view?usp=sharing video about three butterflies
Youngone

Lion-cub
 Tiger-cub
 Bear-cub
 Wolf-cub
 Shark-cub
 Cow-calf
 Buffalo-calf

 Elephant-calf
Camel-calf
 Dolphin-calf
 Rhino-calf
 Whale-calf
Hen-chick
Cock-chick
 Penguin-chick

Parrot-chick
Goat-kid
 Sheep-lamb
 Rabbit-bunny
 Hare-leveret
 Horse-colt/filly
 Goose-gosling
 Ant-antling

Duck-duckling
Pigeon-squab
 Frog-tadpole
 Crocodile-crocklet
 Pig-piglet
Spider-spiderling
  Zebra-foal
 Bat-pup

 Snake-snakelet
 Swan-cygnet
 Butterfly-catterpillar
Cockroach-nymph
 Beetle-grub
Cat-kitten

 Bird-nestling/chick
Deer-fawn
Fish-minnow/fry
Monkey-infant
 Donkey-mule
Owl-owlet

ABOUT BUTTERFLIES
To Top