1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Bruno, The Puppy

bins
These videos is based on SCERT Kerala Reader English standard II  Unit 1. Teachers can use this as a teaching tool in the classroom .
READING TEXT SENTENCE BY SENTENCE 


MALAYALAM MEANING WORDS BY WORD 

To Top