1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

എന്റെ കേരളം - പാട്ട് (Audio)

bins
പാടും പുഴകളും തോടും- മോടി
കൂടും മലരണിക്കാടും
നീളേ കളകളം പാടും- കാട്ടു-
ചോലയുമാമണിമേടും. 
വെള്ളിയരഞ്ഞാണുപോലേ- ചുറ്റും
തുള്ളിക്കളിക്കും കടലും
കായലും നീലമലയും- നീളേ
കോരിത്തരിക്കും വയലും
പീലിനിവർത്തിനിന്നാടും- കൊച്ചു
കേരമരതകത്തോപ്പും 
നീളേ കുളിരൊളി തിങ്ങീ - എന്റെ 
കേരളമെന്തൊരു ഭംഗീ!
To Top