1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS I MATHS - താരയുടെ വീട്

bins

WORK SHEETS   1     2      3      4

വലുതും ചെറുതുംഉള്ളിലും പുറത്തും

അകലെയും അടുത്തും

മുകളിലും താഴെയും

ഇടതും വലതും


SHAPES

  


To Top