1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ഐ ടി മോഡല്‍ പ്രാക്‌ടിക്കല്‍ ചോദ്യശേഖരം

binsഐ ടി  പ്രാക്‌ടിക്കല്‍ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കിയത് മുക്കം MKH MMO VHSSലെ ലാച്ചുറല്‍ സയന്‍സ് അധ്യാപികയായ ധന്യടീച്ചറാണ്. 
Click Here to Download the Questions
To Top