1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

നാലാം ക്ലാസ്സിലെ യൂനിറ്റ് ടെസ്റ്റ്‌ ചോദ്യങ്ങള്‍

binsപരിസരപഠനം 
(സലീന ടീച്ചര്‍,എ.എൽ.പി എസ്.പൈങ്കണ്ണൂർ )
(സലീന ടീച്ചര്‍,എ.എൽ.പി എസ്.പൈങ്കണ്ണൂർ )
(സലീന ടീച്ചര്‍,എ.എൽ.പി എസ്.പൈങ്കണ്ണൂർ )
(അനീസ് സാർ  ഗവ.എച്ച്..എസ് ശ്രീകാര്യം)
To Top