1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

റിവിഷന്‍ നോട്ട്‌ - അടിസ്ഥാന പാഠാവലി പത്താം ക്ലാസ്

bins


എസ്എസ്എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായി അരീക്കോട്, ഉഗ്രപുരം.  ഗവ: ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സുരേഷ് അരീക്കോട് തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസ് മലയാളം-കേരള പാഠാവലി -അടിസ്ഥാന പാഠാവലി   മുഴുവൻ പാഠങ്ങളുടെയും റിവിഷന്‍ നോട്ട്‌ നന്ദിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുന്നു.

                             കേരള പാഠാവലി         
                          അടിസ്ഥാന പാഠാവലി
To Top