1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വീട് നല്ല വീട് - സ്വീകരണമുറിയിൽ

bins
സ്വീകരണമുറിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് താരയും കുഞ്ഞിക്കോഴിയും കണ്ടത്?
  1. സോഫ 
  2. മേശ 
  3. ഫാൻ 
  4. സ്റ്റൂൾ 
  5. കസേര 
  6. ടെലിവിഷൻ 
  7. ക്ലോക്ക് 
  8. ടീപ്പോയി 
  9. ഫ്‌ളവർ 
To Top