1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

നിറമുള്ള നന്മകള്‍

bins

മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക് ഭാഗം 1


ഈ യൂണിറ്റിലെ പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് 

ആവശ്യമായ material  HAND BOOK


============================

 


                     

     നിറമുള്ള നന്മകള്‍ (TM)                      TeachingMannual(നക്ഷത്രവും പൂവും )             മുക്കുറ്റിെച്ചെടി                                  VIDEO

  ================================

          

മഞ്ഞപ്പാവാട : AREACODE BRC TRAINING:

             ഒരു song കാണുക    ⇓

 

 

                                           

                   ==========================================

ആശം സാകാര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാണ വീഡിയോ 

                                                                     ↡   ↡
                                                  ========================================           

                         മഞ്ഞപ്പാവാട   ↧    

 

 

ജന്മദിനതൊപ്പി നിര്‍മ്മാണം   ↡↡↡

                                                                 Vegetable Printing   ↡↡↡

 

                       

       ദാഹം തീര്‍ത്ത കാക്ക  ↡↡↡

                         


     ഉറുമ്പും വേടനും  ↡↡↡

                                        
To Top