1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വഴിവിളക്ക്

bins

മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഭാഗം 1ഈ യൂണിറ്റിലെക്ക് 

ആവശ്യമായ materials

           

                  (CLICK ON THE LINK BELOW)

                 

                             HAND BOOK
വഴിവിളക്ക്  : ടീച്ചിംഗ്മാനുവല്‍   


 ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശംTM -1


 

TM-ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരം 

     

     

  സ്നേഹം(TeachingMannual)

സ്നേഹം (കവിത)(വീഡിയോ )സ്നേഹം കവിത (ഓഡിയോ )Click ↡  പ്രഭാതം (വീഡിയോ) HB പേജ്156


                                            

   

                                                    ഒത്തൊരുമ കവിത 

  ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകള്‍                        
\


                                   

                                           


                   

മഹത് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച്കുറിപ്പെഴുതാന്‍

                     ( HB p 164 )   ↡
\
                                        

Dr.APJ Abdul Kalam  ↡
                                       \


ഗാന്ധി സൂക്തങ്ങൾ    ←    ←
To Top