1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

5 ത്രികോണമിതി (trigonometry)

bins
45,45,90,ഡിഗ്രി വീതം കോണുകളുളള ഒരു 

മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ ശങ്ങള്‍ 1:1:root2 എന്ന 


അനുപാതത്തിലും 30,60,90,ഡിഗ്രി വീതം കോണുകളുളള ഒരു 


മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങള്‍ 1:root3:2 എന്ന 


അനുപാതത്തിലും എന്ന് താഴെ കൊടുത്ത വീഡിയോ 


കാണുമ്പോള്‍ മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ


ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി താഴെ കൊടുത്ത

വീഡിയോ നോക്കൂചിത്രത്തിലെ കുത്തനെയുളള വരകള്‍ 1cm ഇട വിട്ടാണ് 

വരച്ചിരിക്കുന്നത്.അവയുടെ ഉയരങ്ങള്‍ സമാന്തര


ശ്രേണിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുകചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി താഴെ കൊടുത്ത

വീഡിയോ നോക്കൂചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി താഴെ കൊടുത്ത

വീഡിയോ നോക്കൂ

ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിനായി താഴെ കൊടുത്തവീഡിയോ നോക്കൂ First term Model Questions
 
#.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷികചോദ്യപേപ്പര്‍_2014 english

#.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക ചോദ്യപേപ്പര്‍_2013 english

#.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷികചോദ്യപേപ്പര്‍_2013 malayalam

#.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷികചോദ്യപേപ്പര്‍_2014 malayalam

 
1.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍_1


2.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍_2

3.
ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍_3

4.ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍_4

5. ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ English

6. ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ English


7. ഒന്നാം പാദ വാര്‍ഷിക മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍ English

 
ത്രികോണമിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെകൊടുത്ത 

വീഡിയോ കാണുക


video1

 

video2video3


video4


video5


video6


To Top