1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

അദ്ധ്യായം 4 രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍ (second degree equation)

bins

അദ്ധ്യായം 4 രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യങ്ങള്‍ (second degree equation)

ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തെ പൂര്‍ണ്ണവര്‍ഗ്ഗമാക്കുന്ന 

 

രീതി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ
ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി

 

ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

 


ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി

 

ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു  വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

 


ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി

 

ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു  വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ
 

 1.വര്‍ക്ക്ഷീററ്_1 video1video2video3


video4


video5


video6

To Top