1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ 2024 - 25 | SCERT KERALA EDUCATIONAL CALENDER-2024-25 - Download Now

bins


EDUCATIONAL CALENDER-2024-25

Savidya education calender

വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ 2024 - 25 | EDUCATIONAL CALENDER-2024-25 - Download Now
EDUCATIONAL CALENDER-2024-25 
The general education department has published the educational calendar for Primary, Secondary, Higher Secondary and Vocational Higher secondary schools under the General education department.

2024 - 25 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ചുവടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. 

To Top