1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

CLASS 7

പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തെ

 അടിസ്ഥാനം ആക്കിയുള്ള

 സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


(പഴയ പാഠപുസ്തകത്തെ

 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള

 സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുക ലഭിക്കാനായി താഴെയുള്ള

 ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയൂ)


  


https://savidyaguru.blogspot.com/p/unit-ii.html 


ഹിന്ദി


https://savidyaguru.blogspot.com/p/unit.html 


https://savidyaguru.blogspot.com/p/unit-1_17.html 


https://savidyaguru.blogspot.com/p/blog-page_8.html 


To Top