1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Smile 2024 SSLC Study Materials

bins

 

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡയറ്റ് കണ്ണൂരുമായി സഹകരിച്ച് എസ്.എസ്.എൽ.സി  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി SMILE 2024  പഠന സഹായി

Smile 2024 SSLC Study Materials
Smile 2024 SSLC Study Material Kerala Padavali
Smile 2024 SSLC Study Material Adisthana Padavali
Smile 2024 SSLC Study Material English
Smile 2024 SSLC Study Material Hindi
Smile 2024 SSLC Study Material Social Science
Smile 2024 SSLC Study Materia Physics
Smile 2024 SSLC Study Material Chemistry
Smile 2024 SSLC Study Material Biology
Smile 2024 SSLC Study Material Mathematics
To Top