1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala SSLC Exam March 2024: Question Paper | Answer Key|

bins


 എസ്.എസ്.എല്‍ സി പരീക്ഷ മാർച്ച്  2024 ലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും ലഭ്യമായ ഉത്തര സൂചികകളും ലഭ്യമാക്കുന്നു .

Question PapersAnswer Key
Malayalam I Exam March 2024Answer Key
Sanskrit Exam March 2024Answer Key
English Exam March 2024Answer Key
Mathematics MM Exam March 2024Answer Key 
Mathematics EM Exam March 2024Answer Key 
Malayalam II Exam March 2024Answer Key
Physics MM Exam March 2024Answer Key 
Physics EM Exam March 2024Answer Key 
Hindi Exam March 2024Answer Key
Chemistry MM Exam March 2024Answer Key
Chemistry EM Exam March 2024Answer Key
Biology MM Exam March 2024Answer Key
Biology EM Exam March 2024Answer Key
Social Science MM Exam March 2024Answer Key
Social Science EM Exam March 2024Answer Key
To Top