1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Plus Two Maths Chapter Wise Questions and Answers Chapter 5 Continuity and Differentiability

bins


Plus Two Maths Continuity and Differentiability Three Mark Questions and Answers

                  

   

Plus Two Maths Continuity and Differentiability Four Mark Questions and Answers

      

                  

    

Plus Two Maths Continuity and Differentiability Six Mark Questions and Answers

Question 1.

  1. Verify mean value theorem for the function f(x) = (x – 2)2 in [1, 4].
  2. Find a point on the curve y = (x – 2)2 at which the tangent is parallel to the chord joining the points (1, 1) and (4, 2)
  3. Find a point on the above curve at which the tangent is parallel to the x-axis.

Answer:
1. f(x) = (x – 1)2, x ∈ [1, 4]
f(x) is continuous in [1, 4]
f'(x) = 2(x – 2) is differentiable in [1, 4]
Then there exists c ∈ [1, 4] so that

              

   

To Top