1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

D + Module for Backward Students -Malayalam & All Subjects

bins


 പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന

വർക്കായി ഒറ്റപ്പാലം  HM Forum ത്തിന്റെ

 ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ

 ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ

 അധ്യാപകർ ചേർന്ന ്തയ്യാറാക്കിയ

 D+ Module .HM forumത്തിനും

 അധ്യാപകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.


മലയാളം കേരള പാഠാവലി Unit 1-2

മലയാളം കേരള പാഠാവലി Unit 3

മലയാളം കേരള പാഠാവലി Unit 4

മലയാളം കേരള പാഠാവലി Unit 5


മലയാളം കേരള പാഠാവലി Full


മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലി Full


D+Module All Subjects Complete

To Top