1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala Plus Two Maths Chapter Wise Questions and Answers Chapter 3 Matrices

bins

 

 Three Mark Questions and Answers

       

           

Plus Two Maths Matrices Four Mark Questions and Answers

Hence P(k+1) is true n ∈ N.

Question 2.
Find the matrices A and B if 2A + 3B = \(\left[\begin{array}{ccc}{1} & {2} & {-1} \\{0{1} & {2} &

          

Plus Two Maths Matrices Six Mark Questions and Answers

   

          

       

⇒ (x + 14)(x + 2) = 0
⇒ x = -14, -2.

To Top