1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala Plus Two Maths Chapter Wise Questions and Answers Chapter 2 Inverse Trigonometric Functions

bins

 


Three Mark Questions and Answers

Question 1.
Prove the following

   

 

  

Plus Two Maths Inverse Trigonometric Functions Four Mark Questions and Answers

  

Question 6.
(i) sin(tan-1(1)) is equal to

Plus Two Maths Inverse Trigonometric Functions Six Mark Questions and Answers

Question 2.
(i) Choose the correct answer from the Bracket.
If cos-1x = y, then y is equal to (1)
(a) π ≤ y ≤ π
(b) 0 ≤ y ≤ π

To Top