1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC MATHEMATICS REVISION TEST

bins

 SSLC പാഠങ്ങളെ 5 ബ്ലോക്കുകള്‍ ആയി തിരിച്ചു റിവിഷന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തുന്നു.ഓരോ പരീക്ഷയും എഴുതിയതിനു ശേഷം അവയുടെ ഉത്തര സൂചിക പരിശോധിക്കുക.
MATHEMATICSANSWER
To Top