1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

എൻ്റെ പനിനീർച്ചെടി എന്ന കവിതയുടെ ആശയം

bins

 നാലാം ക്ലാസിലെ മലയാളത്തിലെ രണ്ടാം യൂണിറ്റായ ഹരിതം എന്നതിലെ ഒന്നാം പാഠം മേരി ജോൺ കൂത്താട്ടുകുളം എഴുതിയ എൻ്റെ പനിനീർച്ചെടി എന്ന കവിതയാണ്. ഈ കവിതയുടെ ആശയം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.


ഒരു പെൺകുട്ടി മുറ്റത്തിന് അലങ്കാരമായി ഒരു ചുവന്ന പനിനീർച്ചെടി നട്ടുവളർത്തി. എല്ലാദിവസവും അവൾ ആ പനിനീർച്ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു. നാളുകൾ മാറുന്നതൊഴും പതിയെ തളിരിലകൾ വന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. പനിനീർച്ചെടി ഉച്ചവെയിലിൽ വാടാതെയും തളിരിലകൾ പ്രാണികൾ നശിപ്പിക്കാതെയും അവൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു കാവൽമാലാഖയെപ്പോലെ ആ ചെടിയെ ആ പെൺകുട്ടി സംരക്ഷിച്ചു. മഞ്ഞുകാലം വന്നപ്പോൾ പനിനീർച്ചെടി തളിർത്ത് വളരെ മനോഹരിയായി. മുത്തുമണികൾ കണക്കെയുള്ള മഞ്ഞുകണികകൾ അണിഞ്ഞു ചെടി സുമംഗലിയായി. ചെടിയിലെ ഓരോ ചില്ലയിലും പൂമൊട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. പുലരിയെ നോക്കി പൂമൊട്ടുകൾ മന്ദഹസിച്ചു. ഈ കാഴ്ച്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ കടൽത്തിരമാലകൾ പോലെ അവളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ആർത്തിരമ്പി.

To Top