1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

No title

bins

 


നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ്  യൂണിറ്റ് - 3 "The Language of Birds"  എന്ന പാഠത്തിന്റെ  നോട്സ് , വർക്ക് ഷീറ്റ്സ്   എന്നിവ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വിദ്യ ടീച്ചർ GUPS Kadambery, Kannur.  ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി.

 

Class 4 English - Unit 3: The Language of Birds - First Bell Notes & Worksheets 

To Top