1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Class 4 English - Unit 2: Paper Boats - Notes & Worksheets

bins

 

നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ്  യൂണിറ്റ് - 2 "Paper Boats"  എന്ന പാഠത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്സ് , വർക്ക് ഷീറ്റ്സ്   എന്നിവ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വിദ്യ ടീച്ചർ GUPS Kadambery, Kannur.  ടീച്ചർക്ക് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി.

 

Class 4 English - Unit 2: Paper Boats - First Bell Notes & Worksheets 

Class 4 English - Unit 1: The Seed of Truth - First Bell Notes & Worksheets

To Top