1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

Kerala SSLC Model Paper 2024 Pdf Download

bins

Kerala SSLC Model Paper 2024

SubjectsQuestion Paper and Answer Key
Malayalam 1Malayalam 1 Question Paper
Malayalam 1 Answer Key
ArabicArabic Question Paper
Arabic Answer Key
SanskritSanskrit Question Paper
Sanskrit Answer Key
UrduUrdu Question Paper
Urdu Answer Key
Malayalam IIMalayalam II Question Paper
Malayalam II Answer Key
PhysicsPhysics (MM) Question Paper
Physics (EM) Question Paper
Physics Answer Key
ChemistryChemistry (EM) Question Paper
Chemistry (MM) Question Paper
Chemistry Answer Key
Social ScienceSocial Science (EM) Question Paper
Social Science (MM) Question Paper
Social Science Answer Key
BiologyBiology (EM) Question Paper
Biology (MM) Question Paper
Biology Answer Key
MathematicsMaths (MM) Question Paper
Maths (EM) Question Paper
Maths Answer Key
EnglishEnglish Question paper
English Answer Key
HindiHindi Question paper
Hindi Answer Key

Kerala SSLC Question Paper 2024 Pdf Download

Kerala SSLC Previous Question Paper 2024 Pdf Download

  • Kerala SSLC Biology (English) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Biology (Malayalam) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC English Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Hindi Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Malayalam Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Mathematics (English) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Mathematics (Malayalam) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Physics (English) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Social Science (English) Question Paper 2024 Download
  • Kerala SSLC Social Science (Malayalam) Question Paper 2024 Download

Kerala SSLC Model Paper 2024 Download

Kerala SSLC Malayalam Medium Model Paper 2023 Download


To Top