1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍

bins

 

പ്രതിപതനം


 


പ്രകാശവര്‍ണങ്ങള്‍


ന്യൂട്ടണ്‍ വര്‍ണപമ്പരം

Std 7 BS പ്രകാശവിസ്മയങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗ വു മാ യി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ

  സമതലദര്‍പ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബം

 പാര്‍ശ്വികവിപര്യയം

 

 ആവര്‍ത്തനപ്രതിപതനം
 പെരിസ്കോപ്പുണ്ടാക്കാം
 

ഗോളീയദര്‍പ്പണം

 

 പ്രതിബിംബരൂപീകരണം-താരതമ്യം
 റിയര്‍വ്യൂ മിറര്‍

 

ലെന്‍സ്  ഫോക്കസ് കണ്ടെത്താം
പ്രിസം
 മഴവില്ല്


Wonders of visible light
"The phinominon of the splitting up of white light into its component colours is called dispersion"

G.u.p.s Edavilakom, Thiruvananthapuram

(For this we can use a prism discarded CD  transparent vessel water mirror etc)


To Top