1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ക്ലാസ് 10 -കെമിസ്ട്രി- അലോഹസംയുക്തങ്ങള്‍- Notes

bins

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി പാഠപുസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ അലോഹസംയു‍ക്തങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടുകള്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍ (എച്ച് എസ് പെരിങ്ങോട്) തയ്യാറാക്കിയത് ചുവടെ ലിങ്കില്‍. ബ്ലോഗുമായി പങ്ക് വെച്ച രവി സാറിന് നന്ദി

Click Here to Download Class10 Chemistry  Chapter 5 Notes

To Top