1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

SSLC Physics Notes

binsപത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് നാലാം അധ്യായം  പഠന പ്രവര്‍ത്തനം പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി സാര്‍ തയ്യാറാക്കിയത് ചുവടെ ലിങ്കില്‍ . ബ്ലോഗുമായി ഇത് പങ്ക് വെച്ച രവിസാറിന് നന്ദി.

Click Here to Download SSLC Physics(English Medium) Chapter 4 Notes

Click Here to Download SSLC Physics(Malayalam Medium) Chapter 4 Notes 

To Top