1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

തരംഗചലനം

bins

 


ചലനം 
ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച്‌ ഒരു വസ്‌തുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നു എങ്കില്‍ ആ വസ്‌തു ചലനത്തിലാണെന്നു പറയാം.
രേഖീയചലനം 
നേര്‍രേഖയിലൂടെയുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ ചലനം.
പരിക്രമണചലനം 
വൃത്തപാതയിലൂടെയുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ ചലനം.
ഭ്രമണചലനം 
ഒരു വസ്‌തു അതിൻ്റേ അച്ചുതണ്ടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച്‌ കറങ്ങുന്നതിനെ ഭ്രമണചലനം എന്നുപറയുന്നു.
ചുറ്റുപാടുമുണ്ടാകുന്ന വിവിധതരം 
ചലനങ്ങള്‍ 
 • ഇറ്റുവീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിയുടെ ചലനം.
 • ഫാനിൻ്റെ കറക്കം.
 • സൈക്കിള്‍ ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം.
 • ക്ലോക്കിലെ പെന്‍ഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം.
 • ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം.
 • തോക്കില്‍നിന്ന്‌ വെടിയുണ്ട പായുന്നത്‌.
 • മുന്‍പോട്ടു ചാടുന്ന കുട്ടിയുടെ ചലനം.
 • വാച്ചിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • ദൂരേക്ക്‌ എറിയുന്ന പന്തിൻ്റെ ചലനം.
 • ഹാമര്‍ എറിയുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ കറക്കുന്നത്‌.
 • ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം.
 • ന്യൂട്ടൻ്റെ വര്‍ണപമ്പരത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • കോമ്പസ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ വൃത്തം വരയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ പെന്‍സിലിൻ്റെ ചലനം.
 • ഞെട്ടറ്റ മാങ്ങ താഴേക്ക്‌ പതിക്കുന്നത്‌.
 • തൊട്ടിലിൻ്റെ ചലനം.
 • വെള്ളം കോരുമ്പോള്‍ കപ്പിയുടെ ചലനം. 
 • ബോര്‍ഡില്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ ചോക്കിൻ്റെ ചലനം.
 • കാറിൻ്റെ ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം.
രേഖീയചലനം
 • ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്ന മഴത്തുള്ളിയുടെ ചലനം.
 • തോക്കില്‍നിന്ന്‌ വെടിയുണ്ട പായുന്നത്‌.
 • ഞെട്ടറ്റ മാങ്ങ താഴേക്ക്‌ പതിക്കുന്നത്‌.
പരിക്രമണചലനം
 • ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം.
 • വാച്ചിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • ഹാമര്‍ എറിയുന്നതിനു മുമ്പ്‌ കറക്കുന്നത്‌.
 • കോമ്പസ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ വൃത്തം വരയ്‌ക്കുമ്പോള്‍ പെന്‍സിലിൻ്റെ ചലനം.
ഭ്രമണചലനം

 • ഫാനിൻ്റെ കറക്കം. 
 • സൈക്കിള്‍ ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം.
 • ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം.
 • ന്യൂട്ടൻ്റെ വര്‍ണപമ്പരത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • വെള്ളം കോരുമ്പോള്‍ കപ്പിയുടെ ചലനം.
 • കാറിൻ്റെ ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം. 
രേഖീയചലനം, പരിക്രമണചലനം, ഭ്രമണചലനം ഇവയൊന്നും അല്ലാത്തവ
 • ക്ലോക്കിലെ പെന്‍ഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം.
 • മുന്‍പോട്ട്‌ ചാടുന്ന കുട്ടിയുടെ ചലനം.
 • ദൂരേക്ക്‌ എറിയുന്ന പന്തിൻ്റെ ചലനം.
 • ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം.
 • തൊട്ടിലിൻ്റെ ചലനം.
 • ബോര്‍ഡില്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ ചോക്കിൻ്റെ ചലനം.

To Top