1,3,5,7,9 ക്ലാസ്സുകളിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഉടനെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്..

ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും

bins

          പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രം നാലാം അദ്ധ്യായം ക്രിയാശീല  ശ്രേണിയും  വൈദ്യുതരസതന്ത്രവും  എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനപ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇവിടെ പങ്ക് വെക്കുന്നത് . പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ രവിമാഷ് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രവര്‍ത്തനം പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ. രവിമാഷിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി.

Click Here to Download the Presentation
Click Here to Download Chemistry Experiment Video
Click Here to Download Notes
To Top